1. faza IDZ – idejna zasnova projekta

Vse se začne z idejo o gradnji, ob predpostavki, da že imate prostor namenjen gradnji. Prvi dokument je idejna zasnova, skupaj predvidimo naslednja izhodišča:

– zasnova objekta (Ob upoštevanju vaših želja in potreb oblikujemo skupaj vaš bodoči objekt. Pomembno je, da že na začetku natančno definirate vaše želje in potrebe ter višino finančnega vložka, ker vam tako lahko ponudimo optimalne rešitve in v kasnejših fazah projekta ne prihaja do težav.),

– energetska varčnost objekta (zaželena gradnja v NEH ali PH standardu),

– postavitev finančnih ter časovnih okvirjev za izvedbo,

– virtualni izris objekta v 3D obliki in

– pregled virtualnega objekta in prilagajanje vašim željam ter pogojem iz predhodno pridobljene lokacijske informacije ter geodetskega načrta.

Idejna zasnova projekta je najpomembnejša faza, ki je nujni predpogoj za naslednje faze.

 

2.faza PGD, PZI – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo

– pridobimo projektne pogoje, soglasja, izdelamo potrebno projektno dokumentacijo PGD

– izdelamo projektno dokumentacijo PZI skupaj z detajli ključnih konstrukcijskih sklopov, kateri so usklajeni s PHPP 07 izračunom, določimo potrebne materiale in na podlagi predhodnih dveh opisov izdelamo kakovostne standardizirane popise del in terminski plan gradnje.

– na podlagi PZI dokumentacije pridobimo ponudbene predračune posameznih izvajalcev. Točneje definiramo strošek gradnje po posameznih fazah. Skupaj izberemo najustreznejšega izvajalca, določimo pogodbene pogoje in podpišemo pogodbo za izvedbo.

3.faza GRADNJA

– izvajamo nadzor nad gradnjo ter skrbimo, da se gradnja odvija skladno s pogodbenimi pogoji,

– skrbimo za koordinacijo med vsemi udeleženci projekta,

– usklajujemo morebitne spremembe,

-s krbimo za mesečne situacije in potrdimo končni obračun in

– virtualno vodimo gradnjo, sproti vpisujemo ključne podrobnosti posameznim sklopom – spodbujamo BIM gradnjo

4.faza UPORABA OBJEKTA

– vodimo postopke za pridobitev uporabnega dovoljenja,

– predamo objekt naročniku z vso potrebno dokumentacijo, vključno z BIM informacijami in

– spremljamo objekt v garancijski dobi ter poskrbimo za odpravo morebitnih napak.